Takime dhe trajnime

Takimi i Durrësit për zbatimin e kurseve pilot në Universitetet Shqiptare

E martë 6 dhe e mërkurë 7 qershor 2023

Ndiqni lidhjen  për të parë axhendën ….Draft-programi përfundimtar i Durrësit_24_05

Takimi në Durrёs, Shqipëri, veproi si një reflektim mbi zbatimin e kurseve pilot të mësuesve parauniversitar, mësuesve universitarë dhe studentëve nga të gjitha Universitetet partnere shqiptare. Gjatë këtij takimi janë shkëmbyer dhe diskutuar përvojat nga pjesëmarrësit dhe trajnerët e kurseve pilot për të ruajtur cilësinë dhe zbatimin e unifikuar të kursit në të ardhmen. Kjo është pasuar nga një diskutim mbi ndikimin dhe qëndrueshmërinë e kurseve në qendrat LLL dhe U3M-AL

 

Takimi i Gjirokastrës për vlerësimin e kurseve pilot

E martë 28 – e mërkurë 1 mars 2023

Universiteti Eqrem Cabej Gjirokastër, Shqipëri

Për të parë axhendën, ndiqni lidhjen axhenda e takimit të Gjirokastrës Gjirokastra meeting agenda

Pas takimit të Vlorës, të gjitha universitetet partnere u pajisën mirë (D.3.2) për të pilotuar dhe zbatuar kurset, të cilat u zhvilluan midis dhjetorit 2022 dhe janarit 2023. Takimi në Gjirokastër, Shqipëri, u reflektua mbi zbatimin e kurseve pilot të mësuesve parauniversitar, mësuesve universitarë dhe studentëve nga tre Universitete Shqiptare: UV, EÇUG dhe UAMD. Gjatë këtij takimi do të mblidhen, raportohen dhe analizohen komentet dhe përvojat nga pjesëmarrësit dhe trajnerët e kurseve pilot. Një diskutim mbi ndikimin pasoi për të vërtetuar se kurset dhe planifikimi i tyre brenda Qendrave LLL dhe U3M-AL janë ngritur siç duhet përpara fazës së zbatimit në çdo universitet partner. Koordinatori prezantoi rezultatet e vlerësimit të lëndës gjatë një procesi të verbër të përpilimit të anketës. Rezultatet e përgjithshme ishin shumë të mira për të dy kurset pilot nga pjesëmarrësit. Gjithashtu, në ditën e dytë u zhvillua takimi i komitetit të projektit, ku të gjitha universitetet diskutuan çështje të rëndësishme për fazën e ardhshme të zbatimit.

Takimi i Vlorës për zbatimin e kurseve pilot

E martë 6 – e mërkurë 7 shtator 2022

Universiteti i Vlorës, ndërtesa e Rektoratit, Skelë Vlorë, Shqipëri

Rendi i ditës së takimit …Axhenda Përfundimtare Mbledhja e hyrjes në Vlorë, 6 – 7 shtator 2022

Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 60 pjesëmarrës. Takimi në Vlorë, Shqipëri (D.4.1)  veproi si një vizitë zbatimi dhe takim ku partnerët shqiptarë mund të prezantonin përmirësimet e moduleve të trajnimit gjatë WP 3 për përmbajtjen e kursit për mësuesit parauniversitar, mësuesit e universitetit dhe studentët e universitetit sipas mbështetjen e bërë nga partnerët e tjerë evropianë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Gjatë mbledhjes u morën këto vendime:

Miratimi i moduleve për mësuesit e arsimit parauniversitar.
Sipërmarrja në Arsimin Fillor, dhe
Sipërmarrja në Arsimin e Mesëm.
Miratimi i Modulit për studentët e universitetit
Miratimi i Modulit për mësuesit e universitetit:

(Gjatë takimit në Vlorë janë prezantuar dhe miratuar ndryshimet dhe përditësimet e sugjeruara në vizitën e mëparshme në Leon për çdo modul).

Po lançojmë dokumentin përfundimtar AEN të memorandumit të mirëkuptimit mes partneritetit shqiptar dhe ASCAP. Rrjeti Shqiptar i Sipërmarrësve (AEN) (D.3.3) është nisur. AEN është krijuar për të mbështetur dhe zhvilluar kompetencat e edukimit të aftësive sipërmarrëse në procesin e mësimdhënies.
Ne po lançojmë rrjetin e trajnerëve të mësuesve EntrAl në kuadrin e rrjetit AEN. Rrjeti garanton homogjenitetin e pritur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për të realizuar një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së për trajnimin e mësuesve. Mësues, studentë dhe mësues universiteti morën pjesë në takim për të dhënë përshtypjen e tyre për ndikimin e projektit Entral. Janë marrë disa vendime të rëndësishme në lidhje me hapat e mëtejshëm për zbatimin e kursit pilot, një plan strategjik që duhet ndjekur dhe afatin dhe orarin e kursit pilot.

Takimi i komitetit  të projektit është mbajtur gjithashtu me  një axhendë  të  diskutimeve të problemeve

Takimi ne LEON për hartimin e kurseve të sipërmarrjes  – Leon, Spanjë

E mërkurë 25 – e enjte 26 maj 2022

në Fakultetin e Edukimit, Campus de Vegazana, Universiteti i León (León, Spanjë)

Rendi i ditës së takimit pas  lidhjes  tjetër ….. Agenda EntrAL Leon May 2022 (1)

Takimi në Leon, Spanjë (D.3.1)  veproi si një vizitë monitoruese ku partnerët shqiptarë mund të marrin mbështetje për të përcaktuar përmbajtjen e kursit për mësuesit parauniversitar, mësuesit e universitetit dhe studentët e universitetit dhe për të marrë njohuri të dobishme nga partnerët e tjerë evropianë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë:

1). Module për mësues të arsimit parauniversitar. Janë prezantuar dy module: (1) Ndërmarrësia në arsimin fillor, dhe (2) ndërmarrësia në arsimin e mesëm. Këto module duhet të jenë në përputhje me kriteret e ASCAP për akreditim.

2). Moduli për studentët e universitetit: Kampi i Inovacionit (si në vizitën mësimore të UTU-D.2.1).

3). Moduli për mësuesit e universitetit: Kampi i inovacionit (praktik) + transferueshmëria/zbatueshmëria për të nxitur sipërmarrjen në mesin e studentëve në disiplinat/lëndët e tyre (debat midis mësuesve të universitetit).

Gjatë takimit në León, janë paraqitur dhe diskutuar aspektet e mëposhtme për secilin modul: përmbajtja thelbësore, rezultatet e të nxënit, kompetencat, metodat e realizimit, aktivitetet, metodat e vlerësimit dhe mundësitë/barrierat për zbatim.

Gjithashtu, është prezantuar Rrjeti Shqiptar i Sipërmarrësve (AEN) (D.3.3). AEN është krijuar për të mbështetur dhe zhvilluar kompetencat e mësimdhënies. Rrjeti garanton homogjenitetin e pritur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për të realizuar një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së për trajnimin e mësuesve.

Gjithashtu, është organizuar Takimi i Komitetit të Partnerëve me koordinatorët e projektit (1 ose 2 persona për institucion partner) dhe drejtuesit e paketës së punës

Workshop trajnues

30 dhe 31 mars 2022

Dublin, Irlande, Universiteti Teknologjik i Dublinit

Programi i trajnimit të trajnerëve  gjendet në linkun …EntrAL_-TU-Dublin-Workshop_Practical-Information

Më shumë se 60 akademikë dhe ekspertë nga partnerë shqiptarë dhe evropianë morën pjesë në sesionet e seminarit të trajnimit në TU Dublin, Irlandë duke ndjekur në mënyrë aktive programin e trajnimit për edukimin e aftësive sipërmarrëse.

Temat e seminarit

Dita 1 Biseda hyrëse
Tony Buckley (Asistent Shef i Shkollës së Marketingut) foli mbi Përfitimet e Leksionit të Edukimit për Sipërmarrje, Pyetje dhe Përgjigje (online) ndersa Kare Moberg (Kërkues i Lartë, Fondacioni Danez për Sipërmarrje) foli mbi Karakteristikat e Sipërmarrjes (EntreComp) Diskutim në grup u drejtuan nga Tom Cooney (Profesor i Sipërmarrjes, TU Dublin). Me tej Menaxhimi i Ndryshimeve Kulturore në Shkolla dhe Universitete u zhvillua me Leksion, Pyetje dhe Përgjigje
Paul O’Reilly (drejtor, Growth Hub, TU Dublin) foli mbi temen Si të stimuloni sjelljen sipërmarrëse në shkollat fillore Ligjërata, Pyetje dhe Përgjigje (online) . Nje nderhyrje nga Jerry Kennelly (Themelues, Programi i Junior Entrepreneur) https://www.juniorentrepreneur.ie/ mbi Hartimi i Programeve të Edukimit për Sipërmarrjen për Shkollat e Mesme u shoqerua me Ligjërata, Pyetje dhe Përgjigje
Aoibheann Doyle (Menaxheri i Arsimit, Junior Achievement foli mbi Të mësuarit sipërmarrës dhe metodat e mësimdhënies sipërmarrëse organizuar me pas me Diskutim në grup
Tom Cooney (Profesor i Sipërmarrjes, TU Dublin) zhvilloi kumtesen Dizajnimi i moduleve të sipërmarrjes dhe grupeve të kurseve
DITA 2: E enjte 31 Mars  filloi me Dizajnimi i grupeve të ndarjes së detyrave dhe vlerësimeve të përshtatshme nga Tom Cooney (Profesor i Sipërmarrjes, TU Dublin). interesante ishte tema Mësimdhënia me raste studimore Përdorimi i rastit të studimit
Roger Sherlock (Udhëheqës i projektit ECASA, TU Dublin) tregoi mbi eksperiencen e tij mbi Përdorimi i mjeteve në internet për të mbështetur mësimdhënien tuaj Luaj me lojën në internet (online)
Ben Guthrie (Menaxheri i Mësimit dhe Zhvillimit, SimVenture, MB) zhvlloi nje Leksion ndërdisiplinor për edukimin e sipërmarrjes, pyetje dhe përgjigje (online). Andy Penaluna (Profesor Emeritus i Universitetit të Uellsit Trinity Saint David, MB) solli nje prezantim mbi temen Sjellja e të gjitha Grupeve Breakout
Tom Cooney (Profesor i Sipërmarrjes, TU Dublin) drejtoi punen e pavarur mbi: Dizajnoni ushtrimin tuaj të modulit të sipërmarrjes

Publikim i eventit me te fundit zhvilluar ne Turku, Finlande nga UTU

nga permbajtja e postimit :

24.11.2021
Gjatë periudhës treditore, një përzgjedhje e personelit akademik nga universitetet partnere shqiptare u njohën me konceptin e kampit të inovacionit të sipërmarrjes dhe vepronin si studentë. Kampi u organizua nga Qendra Brahea në Universitetin e Turkut dhe partnerë evropianë nga Irlanda dhe Spanja. Projekti “Aftësitë sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri” (EntrAL) synon të mbështesë punësueshmërinë e të rinjve të diplomuar përmes edukimit për sipërmarrjen. Një nga gjërat që prezantohet në universitetet partnere shqiptare janë kampet e inovacionit si një shërbim inovativ për universitetet ose si pjesë e kurrikulës mësimore. Për të përjetuar kampin nga dora e parë dhe për të fituar aftësi të transferueshme për të organizuar aktivitete të ngjashme në universitetet e tyre, një kamp inovacioni u mbajt në Universitetin e Turkut në datat 9-11 nëntor për anëtarët e fakultetit të universiteteve partnere shqiptare. Ngjashëm me mënyrën se si do të ngarkoheshin studentët, pjesëmarrësit zhvilluan dhe prezantuan idetë e biznesit në ekipe duke filluar nga dita e parë. Nga fushat e dhëna, një ekip fitues në sfidë u shpall në ditën e fundit të kampit, sipas konceptit të kampit të inovacionit. Përveç përpjekjes për të provuar vetë kampin, kjo vizitë trajnuese prezantoi edhe qasje të tjera për mësimin e sipërmarrjes dhe nxitjen e aftësive sipërmarrëse, thotë koordinatorja e projektit Vesa Hautala nga Qendra Brahea në Universitetin e Turkut. Në trajnim morën pjesë edhe përfaqësues nga Ministria Shqiptare për të kuptuar më mirë kërkesat për një zbatim kombëtar dhe metodat e përdorura. Pjesëmarrësit e trajnimit EntrAL pozuan në shkallët e EduCity

Vizitë trajnuese në Turku, Finlandë – Kampi Inovacionit (D2.1)

9-11 Nëntor 2021, EDUCITY dhe EDUCARIUM, Universiteti i Turkut, Finlandë

Kampi i Inovacionit EntrAL u ka dhënë anëtarëve të fakultetit aftësi të transferueshme për të organizuar aktivitete të ngjashme në universitetet e tyre. Kampet e këtij lloji mund të përdoren si pjesë e kurrikulës mësimore ose e shërbimeve inovative të universiteteve. Kampi mund të përdoret si një mjet për të promovuar sipërmarrjen dhe inovacionin në universitete.

Pjesëmarrësit kanë përjetuar konceptin e kampit të inovacionit dhe të veprojnë ashtu siç do të bëjnë studentët e tyre gjatë fazës pilot. Ata kanë zhvilluar ide biznesi në ekip dhe marrin përvojë praktike rreth sipërmarrjes, procesit të zhvillimit të një ideje biznesi dhe si ta shesin atë. Nga pjesëmarrësit është pritur që të angazhohen dhe sfidojnë veten, ashtu si edhe studentët e tyre në kontekste të ngjashme.

Pas kampit, pjesëmarrësit i kuptuan më mirë kërkesat për t’u bërë sipërmarrës dhe mund të këshillojnë dhe mbështesin më mirë studentët e tyre. Kampi prezantoi gjithashtu një qasje tjetër se si të mësohet sipërmarrja dhe të nxisë aftësitë sipërmarrëse. Pjesëmarrësit janë pajisur më mirë për të nxitur një mentalitet sipërmarrës në nivel universitar dhe kombëtar (WP3/3.3).

Kampi është organizuar për 3 ditë (+2 ditë udhëtimi), duke përfshirë një takim për menaxhimin e projektit. Në vizitë morën pjesë 3 deri në 6 përfaqësues të çdo universiteti partner shqiptar: anëtarë të partnerëve në konsorcium që do të luajnë një rol kyç në zbatimin e edukimit për sipërmarrjen (WP3 dhe 4) dhe një përzgjedhje e stafit akademik nga çdo universitet shqiptar që do të kanë përgjegjësi në përgatitjen e kurseve (WP4). Ministria gjithashtu ka marrë pjesë në trajnim për të kuptuar më mirë kërkesat për zbatimin kombëtar dhe metodat e përdorura. Në trajnim kanë marrë pjesë edhe partnerët evropianë nga Irlanda dhe Spanja për të udhëhequr më mirë partnerët shqiptarë në hartimin e përmbajtjes së kurseve.

Programi i trajnimit – kliko!

Takimi i pare online, 25.2.2021 – programi ne anglisht

 

Drejt nje mendje sipermarrese, Seminar ne Shkoder, Albania, 20-21.4.2021

Programi ne Angisht

Towards a Entrepreneurial Mind-Set – Seminar në Shkodër, Shqipëri, 20 – 21 Prill, 2021

Ngjarja e parë publike e organizuar në kuadër të projektit EntrAL ishte seminari “Drejt një mendjeje sipërmarrëse”. Profesorja, Doktoresha Suzana Golemi, Rektore e Universitetit të Shkodrës u uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në Shkodër. Pasuan fjalë përshëndetëse nga znj. Evis Kushi, Ministre e Arsimit dhe Znj. Ada Ramaj, Koordinatore Kombëtare nga Zyra Shqiptare Erasmus+. Kontributet kryesore në seminar ishin:

prezantimin e rezultateve të analizës së nevojave nga çdo institucion partner shqiptar
prezantimi i kontekstit kombëtar në lidhje me edukimin e sipërmarrjes nga doktoresha Dorina Rapti nga ASCAP
dhe prezantimet e praktikave të rasteve të mira nga partnerët evropianë.

Këto prezantime do të përfshihen në Raportin e Analizës së Nevojave të publikuar në këtë faqe interneti. Seminari kulmoi me prezantimet dhe panel diskutimin e dy sipërmarrësve shqiptarë, z. Arben Haveri nga OTP Bank Albania dhe z. Gjon Dukgilaj, pronar i restorantit, hotelit, muzeut etnografik Tradita Gege & Toske.

 

Takimi Online i Projektit, 25 shkurt 2021

Projekti EntrAL nisi zyrtarisht me takimin online që u zhvillua më 25 shkurt 2021, ku të gjithë partnerët ishin të pranishëm online. Profesor Thomas Cooney, nga Universiteti Teknologjik i Dublinit, ndau njohuritë e tij mbi Edukimin e Sipërmarrjes bazuar në përvojën e tij të gjatë në Edukimin për Sipërmarrjen. Për më tepër, qëllimet dhe aktivitetet e projektit u diskutuan krahas hapave të ardhshëm në projekt.

Takim pune online 08.06.2021

Rendi i ditës për takimin:

  1. Statusi i D.1.2 Raportit të Analizës së Nevojave. Ka ndonjë pjesë që mungon?
  2. Statusi i modelit  të plotësuar të pajisjeve
  3. Raportimi Periudha e parë: 15 janar – 14 korrik 2021. Afati i fundit 15 gusht
  4. Trajnimi ne Turku dhe Covid-19