Partnerët

Universiteti i Turku, Finlandë
Universiteti i Turkut (UTU) është një universitet shkencor multidisiplinar. Ekspertiza e tetë fakulteteve shkon nga shkencat humane te shkencat natyrore dhe biznesi. Universiteti i Turku është një nga universitetet kryesore kërkimore në Finlandë që ofron kërkime dhe mundësi studimi në tetë fakultete. UTU ka 20.000 studentë, përfshirë 2.000 studentë ndërkombëtarë nga mbi 100 vende të ndryshme, dhe afërsisht 3.000 të diplomuar çdo vit. www.utu.fi Universiteti i Turkut vepron si koordinator i këtij projekti. Për informacione të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni koordinatorin  e projektit:
Z. Vesa Hautala, vesa.hautala@utu.fi
Universiteti i León, Spanjë
Universiteti i León (ULE) është një IAL i ri dhe aktiv aktiv, i cili ka pasur një interes në arsimin ndërkombëtar që nga fillimet e tij në 1979. Dy kampuset e tij shërbejnë 13.500 studentë në një menu të larmishme të gradave (42 programe Bachelor, 37 programe Master, 16 Doktoratura dhe 39 diploma të ekspertëve, specialistëve dhe të tjera). Me një zyrë të fortë dhe të centralizuar ndërkombëtare që nga viti 1989, ajo mbledh përvojë dhe potencial për të organizuar dhe menaxhuar projekte të mëdha siç është ai për të cilin po aplikojmë tani. ULE është një anëtar themelues i Grupit Santander dhe Grupit të Universiteteve të Compostela. ULE hyri në ofertën e dytë të zgjatjes së ECTS dhe ishte një nga universitetet e para spanjolle në gjendje të tregonte një paketë informacioni konsistente në përputhje të plotë me modelet e BE. I regjistruar në programet ndërkombëtare të shkëmbimit që nga viti 1987, ai dërgon çdo vit 440 studentë në destinacionet e BE dhe 120 në institucione akademike jo-BE. www.unileon.es
Universiteti Teknik i Dublinit, Irlandë
Universiteti Teknologjik Dublin (TU Dublin) është Universiteti i parë Teknologjik i Irlandës, që ofron një gamë unike të programeve dhe disiplinave, me rrugë për në diplomimin nga themelimi dhe praktikimi në nivele universitare dhe doktorature. TU Dublin është një universitet ku artet, biznesi, shkencat, inxhinieria dhe teknologjia bashkohen dhe 28,500 studentët dhe studiuesit e tij vijnë nga e gjithë Irlanda dhe nga të gjitha pjesët e globit. Universiteti i ri ka kampuse të zhvilluara mirë në Qytetin e Dublinit dhe në dy zonat më të mëdha të rritjes së popullsisë në Rajonin e Dublinit të Madh – Blanchardstown dhe Tallaght. Tani, një kampus i ri qyteti është duke u zhvilluar në një vend spektakolar prej 73 hektarësh në Grangegorman në Dublin qendror, i cili aktualisht është projekti më i madh i zhvillimit të arsimit të lartë në Evropë. www.tudublin.ie
Ministria Shqiptare e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (ASCAP)
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar (ASCAP) është themeluar nga VKM Nr. 98, datë 27.02.2019, “Për Krijimin, Fuqinë e Organizimit dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar (ASCAP)” . ASCAP u krijua në bazë të dy institucioneve: Instituti i Zhvillimit të Arsimit dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit. Misioni ASCAP është të garantojë performancën e sistemit arsimor parauniversitar dhe cilësinë e arsimit parauniversitar publik dhe privat në përputhje me një qasje të kurrikulës të bazuar në kompetenca. ASCAP është përgjegjës për analizimin, zhvillimin, botimin dhe rishikimin e dokumenteve të tilla si: korniza kurrikulare, programet dhe standardet lëndore, materialet mbështetëse për zbatimin e kurrikulës në nivelin kombëtar; organizimin e zhvillimit profesional të mësuesve në nivelin kombëtar dhe kualifikimin e mësuesve. ASCAP vlerëson, mbi bazën e rrezikut, veprimtarinë e institucioneve përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të arsimit parauniversitar dhe institucioneve arsimore publike dhe private të sistemit të arsimit parauniversitar. ASCAP është anëtar i CIDRE (Konsorciumi i Institucioneve për Zhvillim dhe Kërkim në Arsim në Evropë). ASCAP ka realizuar projekte të ndryshme në bashkëpunim të fortë me Këshillin e Evropës, UNESCO, UNICEF, UNDP, UNFPA, Këshillin Britanik, Save the Children, Word Vision etj.
Universiteti Sportiv i Tiranës, Shqipëri
Universiteti Sportiv i Tiranës (UST) është i vetmi institucion i arsimit të lartë publik me karakter mësimor shkencor në Republikën e Shqipërisë, i cili po përgatit mësues të edukimit fizik dhe specialistë të sportit. Nga viti 1958 e deri më sot, Universiteti Sportiv i Tiranës është i vetmi institucion në vendin tonë që ka diplomuar sistematikisht Mësues, Trajnerë dhe Specialistë të Lartë të Edukimit Fizik dhe Sportit. Sektori shkencor i institucionit u zhvillua duke filluar nga viti 1962. Ky sektor identifikon dhe përpunon mendimin modern shkencor në fushën e edukimit fizik dhe sporteve. UST është një strukturë akademike e cila ka tre fakultete: Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes, Fakulteti i Aktivitetit Fizik dhe Rekreacionit, Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit si dhe Instituti i Kërkimit Shkencor i Sportit. Misioni i Universitetit Sportiv të Tiranës (UST) është arsimimi i studentëve dhe specialistëve në nivelet e studimit të arsimit të lartë, kualifikimi i personelit akademik dhe shkencor në fushat e edukimit fizik, shëndetit dhe rekreacionit, promovimi i kërkimit dhe studimit në fushat e edukimit fizik dhe sportet, aktivitetin fizik, shëndetin dhe rekreacionin dhe ofrimin e shërbimeve për palët e treta dhe konsulencën në fushën e edukimit fizik dhe sporteve, aktivitetin fizik, shëndetin dhe rekreacionin.
Aleksandër Moisiu Universiteti i Durrësit, Shqipëri
Themeluar në vitin 2006, Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës (UAMD) është universiteti publik me rritjen më të shpejtë në vend me afërsisht 20,000 studentë në tre ciklet e studimit dhe gjashtë njësitë kryesore: Fakulteti i Biznesit, Fakulteti i Edukimit, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Fakulteti i Politikës Shkencat Gjyqësore, Fakulteti i Studimeve Profesionale dhe Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP). UAMD është një institucion me në qendër studentin i cili prezantoi metoda të reja për të nxitur dhe zhvilluar të menduarit kritik dhe analitik, si dhe një ndjenjë përgjegjësie dhe angazhimi shoqëror. UAMD është institucioni i parë publik i arsimit të lartë që zbatoi Sistemin e Integruar të Menaxhimit të Studentëve (ISMS) i cili siguron infrastrukturën më të mirë teknike për riorganizimin dhe ndarjen e informacionit me studentët dhe stafin akademik. Diplomat ofrohen në dy gjuhë (shqip dhe anglisht) dhe sistemi i vlerësimit bazohet në Sistemin Evropian të Transferimit të Kredive (ECTS) dhe Sistemin Amerikan të Kredive (USCs).
Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan, Shqipëri
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” (UNIEL), është një institucion publik i arsimit të lartë në Shqipëri, i vendosur në qytetin e Elbasanit. Ajo ka një angazhim për të siguruar arsimimin më cilësor për studentët në mënyrë që ata të bëhen profesionistë të suksesshëm në fushat e tyre të zgjedhura dhe të zhvillojnë ndikime pozitive në komunitetet e tyre. Ne besojmë se arsimi është një nga mjetet në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe kështu arsimi cilësor do të ndihmojë në pajisjen e studentëve tanë me ekspertizën dhe njohuritë e kërkuara të nevojshme për përparimin dhe zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. UNIEL numëron 257 staf akademik me kohë të plotë, 132 staf mbështetës dhe 424 profesorë dhe pedagogë të fakultetit, të angazhuar për të siguruar një përvojë arsimore me cilësi të lartë përmes mësimdhënies dhe mundësive të kërkimit. Studimet janë të organizuara në tre cikle studimi: Studime Bachelor, Master dhe Doktoraturë, të hartuara në përputhje me “Deklaratën e Bolonjës”. Stafi akademik zbaton metoda efektive të mësimdhënies që integrojnë të mësuarit në qendër të studentit dhe nxisin autonominë e nxënësit. Pas diplomimit, studentët tanë janë komunikues të aftë dhe shumë tërheqës për punëdhënësit e ardhshëm. Universiteti i Elbasanit aktualisht ka pesë fakultete: Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore, përkatësisht me shumë departamente.
Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster, Shqipëri
Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës është institucioni më i rëndësishëm i arsimit të lartë i vendosur në pjesën Jugore të Shqipërisë. Ajo u hap me vendim të Këshillit të Ministrave, nëntor 1991, në bazë të një Instituti të Lartë Pedagogjik, i hapur në 1971. Ky universitet mirëpret gati 4000 studentë në të gjitha programet e tij të studimit. Ka 3 Fakultete (Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Shkencave Sociale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti Ekonomik) dhe 14 Departamente. Universiteti tërheq studentë kryesisht nga Rajoni Jugor, por jo i kufizuar vetëm në këtë zonë. Në vitet e fundit, ajo pranon studentë nga i gjithë vendi si dhe nga rajone të tjera fqinje të Shqipërisë, të tilla si Kosova, Maqedonia dhe Greqia. Universiteti ynë mirëpret idetë më bashkëkohore, kurrikulat progresive për zhvillimin e shoqërisë sonë, ambiciet profesionale dhe punën e prekshme pedagogjike dhe shkencore. Në Universitetin tonë, gjenerata të ndryshme të mësuesve dhe leksioneve universitare, lloje të ndryshme të kulturave dhe prirjeve plotësohen dhe ata arrijnë përsosjen duke respektuar individualitetet historike, të tashmen dhe të ardhmen e secilit prej tyre. EÇUG paraqet interes për eksplorimin e rajonit dhe kërkime shkencore në të gjitha fushat, kryesisht në arsim, albanologji (gjuhësi), antropologji, marrëdhënie ndëretnike, ndërkulturore dhe ndërfetare, arkeologji, ekologji dhe turizëm. Kohët e fundit Universiteti ynë është Akredituar me Vendimin e Bordit të Administrimit n. 67 datë 21.09.2017. Universiteti ynë përbëhet nga 3 Fakultete dhe 14 Departamente, përkatësisht: Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Sociale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Fakulteti Ekonomik. Universiteti i Gjirokastrës ofron programe studimi me kohë të plotë duke u bazuar në parimet e sistemit të Bolonjës.
Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder, Albania
Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodrës u krijua në 1957 si Institut i Lartë Pedagogjik. Në fillim ky Universitet kishte dy Fakultete (Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës). Ai ndryshoi statusin e tij në Universitetin e Shkodrës, “Luigj Gurakuqi” me dekretin e Këshillit të Ministrave nr. 124, më 28.05.1991. Universiteti i Shkodrës tani ka 6 Fakultete (Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja).
Universiteti Fan S. Noli Korce, Shqipëri
Fillimi i Arsimit të Lartë në qytetin e Korçës, filloi në 15 Tetor 1968 kur brenda Shkollës së Mesme të Mbrëmjes u hap mbrëmja e mbrëmjes e Institutit pedagogjik 2-vjeçar, i cili filloi përgatitjet e tij që nga viti 1961; u përmend për herë të parë si qendër këshillimi, brenda shkollës së mesme “Raqi Qirinxhi”, kjo shkollë funksionoi si një zyrë konsultative për studentët që ndiqnin Shkollën e Lartë me korrespondencë. Kjo qendër këshillimi vazhdoi punën e saj deri në vitin 1966. Filiali i Mbrëmjes i Institutit Pedagogjik 2-vjeçar funksionoi me katër degë të ndryshme të profilit pedagogjik. Ato ishin: Gjuha dhe Letërsia, Matematika dhe Fizika, Histori-Gjeografi, Biologji – Kimi. Në vitin 1969, kishte dy degë të reja të profilit ekonomik në Evening Filial. Ato ishin: Dega e Kontabilitetit dhe Agronomisë. Në 1970 u hap si dega e Inxhinierisë Mekanike. Numri i të diplomuarve nga ky filial ishin gjithsej 1151: Dega e Kontabilitetit dhe Ekonomisë – 227 studentë, Dega e Ekonomisë së Planifikimit – 89 studentë, Dega e Inxhinierisë Mekanike – 168 studentë, Dega e Inxhinierisë së Ndërtimit – 43 studentë, Dega e Profilit Pedagogjik – 574 studentë.
Kolegji Universitar Pavaresia Vlore, Shqipëri
UCPV synon të ofrojë mundësi për përmirësimin e cilësisë për zhvillim profesional, mundësi rritjeje për çdo punonjës dhe student të UCPV, për të krijuar një mjedis të favorshëm për një mësim eksperimental të ndërvepruar dhe të orientuar drejt aplikimit, nxitjen e orientimit të kërkimit tek studentët dhe fakultetit në fushat themelore dhe të aplikuara në të gjitha disiplinat e saj. UCPV krijon dhe ushqen një mjedis gjithëpërfshirës ku të gjithë mund të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë dhe të kontribuojnë në interesin e shoqërisë si një e tërë, të sjellin transparencë dhe llogaridhënie, të ushqejnë aftësi sipërmarrëse për të përshpejtuar rritjen duke përfshirë sipërmarrjen sociale, inkurajuese të lidhjeve dhe bashkëpunimeve me kërkime, organizata akademike dhe industritë me reputacion kombëtar dhe ndërkombëtar, lehtësojnë mjedisin kulturor dhe të përshtatshëm për zhvillimin holistik të studentëve dhe funksionimin efektiv nga punonjësit, mirëmbajtjen e sistemit që çon në parandalimin absolut të ngacmimeve seksuale për studentët, punonjësit, pacientët dhe të gjitha grupet e tjera.
Universiteti Ismail Qemali Vlore, Shqipëri
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore është i njohur kombëtarisht si një universitet publik që u ofron studentëve një arsim personal, me cilësi të lartë, të përballueshëm përmes një kombinimi të larmishëm të studimeve liberale, udhëzimeve profesionale dhe përvojës kulturore dhe shoqërore. Njohur si një nga universitetet kryesore shqiptare, UV ofron mundësi për të punuar drejtpërdrejt në projekte kërkimore me një fakultet ekspert që sjellin njohuritë aktuale në klasë. E vendosur në gjirin e Vlorës, UV është lehtësisht e arritshme për miliona njerëz që vijnë për të vizituar Vlorën çdo vit si një destinacion turistik. 321 staf akademik punon me kohë të plotë në mënyrë që studentët të gjejnë në UV një fakultet të angazhuar plotësisht dhe programe të shkëlqyera që do t’i përgatisë ata të jenë liderë në ekonominë e re globale. Ne ofrojmë një larmi të gjerë programesh në shkencat shoqërore dhe inxhinierinë, biznesin, shëndetin publik, studimet mjekësore, etj. Programet tona akademike janë të bazuara në Marrëveshjen e Bolonjës. Aktualisht UV siguron tre nivele studimesh. UV siguron programe rigoroze arsimore. Një bërthamë e fortë e arteve dhe shkencave liberale është baza mbi të cilën studentët zhvillojnë aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet thelbësore për një jetë të suksesshme dhe qytetari aktive, të interesuar. Një larmi drejtimesh dhe kurrikulash të specializuara i përgatisin studentët për arsim pas-baccalaureate, shkolla profesionale ose karriera direkt pas diplomimit. Secili program ofron një larmi kursesh dhe përvojash kurrikulare për të siguruar një jetë të pasuruar së bashku me përgatitjen ose ngritjen superiore të karrierës. Përmes Qendrës për Zhvillim Rajonal (RDC), UV ka ekspertizë të mirë në zhvillimin e programeve të shkurtra të studimeve për aftësimin e aftësive specifike dhe të mësuarit gjatë jetës. RDC ka përvojë të mirë në zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve evropiane. Objektivat janë përqendruar në trajnimin e trupit profesional, si mësuesit, infermierët, specialistët e IT-së dhe cilësinë e kurseve në nivelin e standardeve evropiane.