Rezultatet e pritshme

Paketa e punës 1

D 1.1 – Analiza e nevojave për aktivitetet sipërmarrëse për mësuesit dhe studentët

D 1.2 – Drejt një mendje sipërmarrëse – seminar në Shkodër, Shqipëri

  • Prezantime të studimit dhe analizës së nevojave nga 8 Universitete Shqiptare
  • Prezantimi i analizës së nevojave për arsim sipërmarrës për trajnimin e mësuesve gjatë gjithë jetës dhe politikat e mundshme nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
  • Prezantimi nga Partnerët Evropian i praktikave të mira të çështjeve që mund të jenë të rëndësishme për kontekstin shqiptar

D 1.3 – Hartësimi i aktiviteteve dhe nevojave sipërmarrëse në universitetet shqiptare:

  • raporte të partnerëve shqiptarë mbi Hartësimin e aktiviteteve dhe nevojave të sipërmarrjes

D.1.3  Tashme  publikohet  raporti final D.1.3, ne  versionin shqip.