Rezultate

Paketa e punes 6 – Disseminim

D.6.2 – Manual ENTRAL final

Paketa e punes 5 – Cilesia dhe impakti

D.5.4 Raporti Final I Cilesise dhe Impaktit 

Paketa e punes 4 –  rezultate

Këtu janë aktivitetet e zbatimit dhe trajnimit në të gjitha universitetet shqiptare dhe ato evropiane. Sesioni i vlerësimit tregon cilësinë e këtyre ngjarjeve që është shumë mirë në përgjithësi.

Universitetet shqiptare partnere te projektit

1.Universiteti i Vlores – UV

 1. Raport – kampi i inovacionit per studente
 2. Raport  – drejt nje mendesie sipermarrese
 3.  Raport mbi kursin e trajnimit per mesues  ciklit te larte
 4.  Raport mbi kursin e trajnimit per mesues te ciklit te ulet dhe parashkollor

2.Universiteti i Gjirokastres – ECUG

 1. Raport – kampi i inovacionit Gjirokaster
 2. Raport- kurs trajnimi per mesues cikli i ulet dhe parashkollor
 3.  Raport- kurs trajnimi per mesues te ciklit te larte
 4.  Raport – kurs trajnimi per staf akademik

3.Universiteti i Durresit – UAMD

 1. Raport-EntrAL-Shqip-parashkollore
 2. Raport-EntrAL-Shqip-shkolla-e-mesme
 3. Raport-EntrAL-Staf-Akademik
 4. Raport-Kampi-i-Inovacionit

4.Universiteti i Korces – UNIKO

 1. Raport Trajnim Entral Academic Staff
 2. Raport  Trajnimi Entral Teachers_AML
 3. Raport  Trajnimi Entral Teachers_AMU
 4. Raport Training Entral Students

5.Kolegji Universitar  Pavaresia – UPV

 1. Raport mbi trajnimin e mesuesve te ciklit te ulet
 2. Raport mbi trajnimin e mesueve te arsimit te ulet, te mesem
 3. Raport mbi trajnimin e pedagogeve KUPV
 4. Raport mbi trajnimin e studenteve (AL)

6.Universiteti i Sporteve Tirane – UTS

 1. Report in Albanian – students Innovation Camp UST
 2. Report in Albanian – secondary teacher UST
 3. Report in Albanian – elementary teacher UST
 4. Report in Albanian – academic staff Camp UST

7. Universiteti i Elbasanit

 1. Report in Albanian – elementary UNIEL
 2. Report in Albanian_secondary education teacher training course _UNIEL
 3. Report in Albanian – students Innovation Camp UNIEL
 4. Report in Albanian – Towards an entrepreneurship mindset for staff UNIEL

8. Universiteti i Shkodres

 1. Raport i trajnimit te mesuesve te ciklit te ulet USH
 2. Raport mbi trajnimin e mesuesve te ciklit sekondar nga USH
 3. Raport mbi trajnimin e studenteve kampi i inovacionit USH
 4. Raport mbi trajnimin e stafit akademik USH

Per vizitat  trajnuse

ne Universitetin e Leonit Spanje  – ULE  dhe  Universitetin e Turkut Finlande, ka dy raporte te vleresimit te trajnimeve

 1. Meeting designing modules_Leon May 22 in Albanian
 2. Innovation Camp Turku Shqip
 3. Training Workshop in Dublin shqip

Paketa e punës 4 – WP4

Takimi i Durrësit është realizuar në datat 6 dhe 7 qershor 2023, Shqipëri me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve. Gjatë ditëve të takimit është paraqitur një raport nga partnerët shqiptarë dhe koordinatori në lidhje me WP4. Disa probleme të metodologjisë janë diskutuar pas vlerësimit të kursit pilot nga agjencia ASCAP të paraqitur nga Dorina Rapti. Zbatimi i kurseve pilot në 8 universitete partnere shqiptare është bërë në përgjithësi. Përveç UNIEL dhe UNIKO, të gjithë partnerët kanë realizuar 4 kurse trajnimi.

Të gjitha universitetet do të përfundojnë kurset pilot duke tejkaluar disa probleme lidhur me sistemin kombëtar të kualifikimit të mësuesve dhe çështjet që lidhen me detyrimet financiare për përdorimin e këtij sistemi. Në faqen e facebook-ut mund të shihni foto të aktiviteteve të zhvilluara për zbatim. Modulet pilot të sipërmarrjes për mësuesit e shkollave, mësuesit e universitetit dhe studentët e universitetit (AL)
D.4.1. Kurse pilot për mësuesit e shkollave – dy kurse pilot të zhvilluara për trajnimin e mësuesve fillor dhe të mesëm. Universiteti Ismail Qemali zhvilloi dhe zbatoi këto lëndë sipas një strategjie zbatimi

 • Finalizimi i nënshkrimit të MM nga partnerët shqiptarë
  Senati Akademik miratoi kërkesën tonë për fillimin e procesit të akreditimit. Këtu mund të shihni dokumentin: 3.3 AEN contract_20221006 (1)
 • Hartimi i strategjisë së zbatimit: Ekipi UV zhvilloi dosjen e dokumentacionit për fazën e parë të aplikacionit. Janë mbledhur dhe strukturuar të gjitha CV-të e trajnerëve nga të gjithë partnerët shqiptarë.
 • ASCAP pranoi aplikimin e parë të dy moduleve të trajnimit të mësuesve. UV vazhdoi zhvillimin e aplikacionit duke përgatitur aneksin e fundit sipas udhëzimeve të ASCAP. Në fund të tetorit, UV u aplikua me postë.
 • Aktivitete promovuese, takim me zyrën e ZA, dërgimi i buletinit tre për përmbajtjen e moduleve të trajnimit të mësuesve për mësuesit
 • 6 dhjetor 2022 -vendim akreditimi  nga ASCAP –  1 kredit për çdo modul
 • 12 dhjetor 2022 – Ekipi UV mori vendimin nga arkivi.
 • Modulet e trajnimit të mësuesve janë përgatitur: D.3.1.Moduli i arsimit të mesëm_FINAL (1) dhe D.3.1. Hyrja në Arsimin Fillor Moduli_FINAL (1)
 • Hapja e datave të dy kurseve
 • nisja e thirrjes për regjistrimin e mësuesve në kurse
 • Përgatitja, natyrisht, materiale në gjuhën shqipe
 • Përgatitja e axhendës së kursit
 • Përgatitja e sllajdeve në gjuhën shqipe
 • implementimi i kurseve pilot nga tre universitetet shqiptare : UV, UAMD dhe ECUG

D.4.2. Kurse pilot për mësuesit e universitetit – 12-13 dhjetor 2022, në Universitetin e Gjirokastrës, Shqipëri  D.3.1. Moduli i mësuesve të universitetit_FINAL (1)

12-13 Dhjetor 2022   DREJT NJË MENDJES SË SIPËRMARRJES QË PILOTON MODULIN E TRAJNIMIT TË STAFIT AKADEMIK
në ECUG, GJIROKASTER ALBANIA
32 staf akademik i programeve mësimore ndoqën seancat e kursit

D.4.3. Kurs pilot për studentët – 13 -15 Dhjetor 2022, në UAMD, Shqipëri
Titulli i kursit: Kampi Inovacionit    D.3.1. Moduli i Studentëve Universitar_FINAL (1)
30 studente te regjistruar moren pjese ne kete trajnim dhe u certifikuan.

Paketa e punës 3 – WP3

Ofrohen 3. 1: Hartimi i kurseve të sipërmarrjes  –   Partnerët shqiptarë kanë zhvilluar katër module trajnimi

Dy module për arsimtarët parauniversitar – Sipërmarrja në arsimin fillor dhe sipërmarrja në arsimin e mesëm – UV
D.3.1.Moduli i arsimit të mesëm_FINAL (1)
D.3.1. Hyrja në Arsimin Fillor Moduli_FINAL (1)
Modul për trajnimin e studentëve të universitetit mbi edukimin e aftësive sipërmarrëse – UAMD
D.3.1.Moduli i Studentëve Universitar_FINAL (1)
Modul për trajnimin e mësuesve universitarë mbi edukimin e aftësive sipërmarrëse – ECUG
D.3.1. Moduli i mësuesve të universitetit_FINAL (1)

Puna filloi në prill nga partnerë shqiptarë të përgjegjshëm dhe modulet janë prezantuar si drafte në Leon Meeting, Spanjë. Pas rishikimit dhe vlerësimit me sugjerime nga ekspertët evropianë të ULE, modulet u prezantuan dhe miratuan në Takimin e Vlorës më 6 shtator 2022.  Modulet janë gati për t’u përdorur për zbatimin e kursit pilot. Një proces akreditimi nga ASCAP   është i nevojshëm përpara zbatimit të kurseve pilot të mësuesve. Ekipi UV ka nisur punën për dokumentet e aplikimit për fazën e parë të procesit të akreditimit.

Realizimi 3.2: Integrimi i kurseve të sipërmarrjes në qendrat ekzistuese në universitetet shqiptare –

UST D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UNISHK _D.3.2. Integrimi i kurseve të sipërmarrjes në qendrat ekzistuese TEAVET dhe U3M-AL
UV_D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UCPV_D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UGJ _D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UNIKO- D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UNIEL_D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL
UAMD_D.3.2. Integrimi i sipërmarrjes në qendrat LLL

Blerja e pajisjeve u finalizua me sukses në fund të prillit 2022 me dorëzimin e pajisjeve në çdo qendër shqiptare të trajnimit të mësuesve për të mbështetur zbatimin e kurseve pilot. Janë instaluar dhjetë laptopë,  server, videokamerë,  pajisje audio dhe tabela për të mbështetur aktivitetet e projektit të zhvillimit dhe zbatimit

Realizimi 3. 3 Krijimi i Rrjetit Shqiptar të Sipërmarrësve – Fondacioni i Rrjetit Shqiptar të Sipërmarrësve filloi në Leon, Spanjë gjatë takimit të projektit atje, bazuar në përvojën e mëparshme të rrjetit TLLLC në projektin TEAVET. Për këtë qëllim është hartuar dhe nënshkruar një marrëveshje e partnerëve shqiptarë në 9 kopje origjinale nga të gjithë partnerët. Universiteti i Korçës do të jetë përgjegjës për koordinimin e AEN dhe Universiteti i Elbasanit për rrjetin e trajnerëve universitarë. 3.3 Marrëveshja AEN_20221006 (1)

Paketa e punës 2 – WP2

Ofrohen 2. 1:   2.1/2 Kampi i Inovacionit – Turku, Finlandë   – 46 mësues të universitetit të trajnuar u trajnuan ne tre dite Kamp i inovacionit

training session photo

group working continuesOfrohet 2. 1:   2.3/4  workshop trajnimi në Dublin  –  45 mësues të universitetit të trajnuar ne dy dite u trajnuan nga eksperte te edukimit te sipermarrjes

 

Paketa e punës 1-WP1

D 1.1 – Analiza e nevojave për aktivitetet sipërmarrëse për mësuesit dhe studentët

D 1.2 – Drejt një mendje sipërmarrëse – seminar në Shkodër, Shqipëri

 • Prezantime të studimit dhe analizës së nevojave nga 8 Universitete Shqiptare
 • Prezantimi i analizës së nevojave për arsim sipërmarrës për trajnimin e mësuesve gjatë gjithë jetës dhe politikat e mundshme nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
 • Prezantimi nga Partnerët Evropian i praktikave të mira të çështjeve që mund të jenë të rëndësishme për kontekstin shqiptar

D 1.3 – Hartësimi i aktiviteteve dhe nevojave sipërmarrëse në universitetet shqiptare:

 • raporte të partnerëve shqiptarë mbi Hartësimin e aktiviteteve dhe nevojave të sipërmarrjes

D.1.3  Tashme  publikohet  raporti final D.1.3, ne  versionin shqip.