Projekti EntrAL

Titulli i projektit: Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri
Akronimi i Projektit: EntrAl
Numri i Projektit: 6T7886.8PP. 1 -2O2 (). I.FI.EPPKA2-CBHE.SP
Programi: Erasmus Plus KA2 – CBHE
I bashkëfinancuar: BE

Objektivi i përgjithshëm
Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin sipërmarrës në Institucionet Arsimore Shqiptare (IAL dhe shkolla) për të mbështetur aftësitë e të diplomuarve që përputhen me kërkesat e tregut së punës dhe shoqërisë moderne. Për këtë arsye projekti synon të sjellë një mendim sipërmarrës në nivelet universitare dhe shkollore duke inkurajuar metodat e mësimdhënies sipërmarrëse, të ushqejë sjelljen sipërmarrëse nga studentët dhe të mbështesë krijimin e ndërmarrjeve të reja

Objektivat specifike

 • Implementimi i sipërmarrjes në qendrat ekzistuese U3M-AL dhe TEAVET për procesin e kualifikimit të mësuesve gjatë gjithë jetës dhe misionin e tretë në përputhje me nevojat e mësuesve
 • Shfrytëzimi i qendrave të specializuara të krijuara të trajnimit të mësuesve në përputhje me nevojat e MASH për të rritur mendjen sipërmarrëse në nivelin kombëtar përmes trajnimit të akredituar të mësuesve në sipermarrje
 • Rritja e mendimit sipërmarrëse në nivelin institucional përmes trajnimit të mësuesve dhe kampit të sipërmarrjes
 • Vendosja e ekspertizës dhe standardit të ri të trajnimit të mësuesve në sipërmarrjen në universitetet dhe shkollat ​​shqiptare përmes organizimit të seminareve në universitetet shqiptare dhe vizitave trajnuese në universitetet evropiane
 • Zhvillimi i një kursi trajnimi për mësuesit dhe një kampi për studentët duke përdorur metodologjitë shkencore, çështjet pedagogjike, etikën dhe përdorimin e TIK në mësim
 • Aplikim për kreditë në një kurs trajnimi me 2 kredite dhe percaktimi I mjeteve  për të mbështetur procesin e trajnimit dhe kursit
 • Zhvillimi i strukturave dixhitale (tableta, mirëmbajtja e pajisjeve ekzistuese, aparati fotografik, etj) në universitetet shqiptare që mbështesin aktivitete sipërmarrëse për kualifikimin e mësuesve dhe aftësitë e tyre të të mësuarit gjatë gjithë jetës

Rezultatet e projektit

 • Raporti i analizës së nevojave
 • Material mësimor, planprogram, ILO i kurseve mbi sipermarrjen
 • Memorandumi i mirëkuptimit që formon Rrjetin Sipërmarrës Shqiptar midis universiteteve partnere
 • Kursi pilot në sipermarrje për mësuesit e universitetit
 • Kursi pilot në sipermarrësi për mësuesit parauniversitar
 • Kurs pilot për sipërmarrjen për studentët
 • Manual mbi pedagogjinë dhe metodat e mësimdhënies mbi sipërmarrjen
 • Konferencë ndërkombëtare